Dysleksja to specyficzne trudności w nauce czytania i pisania, pomimo stosowania obowiązujących metod nauczania, normalnej inteligencji dziecka i sprzyjających warunków społeczno-kulturowych.

Zobacz też: Szkoła dla autystów

Dysleksja – definicja

Dysleksję definiujemy jako specyficzne trudności występujące u dzieci w uczeniu się jednej lub kilku umiejętności. Chodzi o umiejętności czytania, pisania, ortografii i innych form komunikacji pisemnej, którym mogą towarzyszyć trudności w wielu dziedzinach.

Trudności te nie są rezultatem ogólnego opóźnienia rozwoju czy wynikiem osłabienia wrażliwości zmysłowej ale wynikiem zmian w centralnym układzie nerwowym.

Wyróżnia się 3 rodzaje trudności u dzieci:

  1. dysleksja – trudności w opanowaniu umiejętności czytania,
  2. dysgrafia – zaburzenia dotyczące techniki pisania, objawiające się niskim poziomem graficznym pisma,
  3. dysortografia – trudności w opanowaniu poprawnej pisowni, również zasad ortograficznych.

Zaburzenia te najczęściej występują razem, ale mogą mieć charakter izolowany. W starszym wieku szkolnym kłopoty z czytaniem zmniejszają się, a czasem ustępują, natomiast trudności w pisaniu utrzymują się przez wiele lat.